Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Belindoshop.nl, gevestigd aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan 286, 3112VM Schiedam, onderdeel van Belindomag, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63745208 te Den Haag.
Consument: de afnemer die een overeenkomst sluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Belindoshop.nl en de consument;
Consumentenkoop: de koopovereenkomst die wordt gesloten door Belindoshop.nl en de consument.
Bestelling: opdracht geven aan Belindoshop.nl om een product of dienst te leveren. De consument heeft hierbij de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aanvaard.

Website: www.Belindoshop.nl.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Belindoshop.nl en een consument waarop Belindoshop.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met consument, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Inkoop- en andere voorwaarden van een consument worden door Belindoshop.nl niet geaccepteerd.
4. Mondelinge toezeggingen verbinden Belindoshop.nl alleen als deze nadien uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Afbeelding en Informatie
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc, opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Belindoshop.nl kan geen garantie geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van de informatie op de website alsmede de inhoud van alle uitingen van Belindoshop.nl op Internet. Belindoshop.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en blijven geldig voor een termijn van 14 dagen.
2. Belindoshop.nl is slechts aan aanbiedingen en prijzen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Belindoshop.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of prijzen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving/verrekening bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Belindoshop.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Belindoshop.nl anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht consument niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere (na) bestellingen.
7. Belindoshop.nl is niet tot aanbieding van eenmaal geleverde goederen aan consument gehouden, indien deze goederen door Belindoshop.nl of zijn leveranciers uit producten zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

Artikel 5 Bestellingen
1. Bestellen kan uitsluitend op de website. Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met het bestellingoverzicht en de totale kosten.
2. Alle bestellingen worden na ontvangst van betaling bij een transporteur ter bezorging aangeboden. Belindoshop.nl is niet aansprakelijk voor technische storingen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging gebracht. Belindoshop.nl zal u te allen tijde hiervan op de hoogte houden.
3. Indien de consument de goederen onder rembours wil ontvangen, dient de consument dit aan te geven bij de bestelling. De extra kosten gemoeid met verzending onder rembours zijn voor de consument. De kosten voor het bezorgen worden in de bevestigingsemail vermeld.

Artikel 6 Totstandkoming van overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van Belindoshop.nl`s aanbod.

Artikel 7 Prijzen
1. Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW.
Indien Belindoshop.nl met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Belindoshop.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 8 Verzending en Levering
1. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat consument hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
2. Bezorgen van aankopen geschiedt niet gratis. Belindoshop.nl behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.
3. Indien de door Belindoshop.nl gecommuniceerde levertermijn om welke reden dan ook door Belindoshop.nl wordt overschreden, zal Belindoshop.nl de consument hiervan schriftelijk of telefonisch in kennis stellen. In dat geval heeft de consument de bevoegdheid om de bestelling te ontbinden, door dit schriftelijk aan Belindoshop.nl te melden.
5. Indien is overeengekomen dat deelleveringen zal worden uitgevoerd kan Belindoshop.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende deellevering behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande levering schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Belindoshop.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Belindoshop.nl ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien Belindoshop.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Belindoshop.nl schriftelijk ingebreke te stellen.
8. Belindoshop.nl draagt het risico van de goederen behorend tot het onderwerp van de bestelling(en) over aan de consument op het moment waarop de goederen zijn aangeboden bij de door Belindoshop.nl gecontracteerde verzender; bij contante betaling gaat het risico van de bestelde goederen over op de consument op het moment van feitelijke overdracht.
9. Indien op verzoek van de consument de levering wordt uitgesteld of bespoedigd , dan is de consument gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
10. Verzendkosten zoals deze berekend worden, zijn van toepassing voor verzendingen binnen Nederland. Belindoshop.nl zal pas na overleg met de consument over extra verzendkosten besluiten tot levering buiten Nederland.
11. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de consument nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Belindoshop.nl.

Artikel 9 Garantie
1. Belindoshop.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties bij de levering, zal Belindoshop.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Belindoshop.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Belindoshop.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Belindoshop.nl te verschaffen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Belindoshop.nl, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Belindoshop.nl in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Belindoshop.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren na levering schriftelijk aan Belindoshop.nl te worden gemeld
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Belindoshop.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Belindoshop.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Belindoshop.nl en op de wijze zoals door Belindoshop.nl aangegeven.
5. Afwijking in maat, tint, kleur op 1e keus alsmede klachten die betrekking hebben op mindere sortering of 2e keus wordt door Belindoshop.nl geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 12 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Betaling
1. Bij verzending van goederen: of betaling op voorhand waarna de goederen verzonden zullen worden of verzending zal geschieden onder rembours, waarbij de rembours- en verzendkosten voor rekening zijn van de consument.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Na ontvangst van uw betaling zal het product worden opgestuurd.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Belindoshop.nl en de verplichtingen van de consument jegens Belindoshop.nl onmiddellijk opeisbaar.
5. Belindoshop.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. Belindoshop.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Belindoshop.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Belindoshop.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Belindoshop.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Belindoshop.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Belindoshop.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
5. Consument kan voordat de verzendbevestigingsmail is verstuurd, de desbetreffende bestelling kosteloos annuleren. Nadat de verzendbevestigingsmail is gestuurd kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Te weten minimaal 25 % van het totaalbedrag en maximaal 100 % van het totaalbedrag van de bestelling. Deze kosten worden alleen in rekening gebracht indien de verzending al daadwerkelijk is gedaan en deze niet gecanceld kan worden.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde spullen van Belindoshop.nl blijven ten allen tijde eigendom van Belindoshop.nl, totdat het volle bedrag voldaan is. Belindoshop.nl kan dan ten allen tijde de spullen terughalen, bij een niet volledige betaling.
2. Alle door Belindoshop.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Belindoshop.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Belindoshop.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Belindoshop.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en geen gebreken bevatten, op welke manier dan ook. Indien de door Belindoshop.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, wordt de “schadevergoeding” beperkt tot het bedrag van de bestelling in kwestie of de overeengekomen prijs in de betreffende bestelling.
2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welk aard dan ook, die het gevolg is van deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.
3. Belindoshop.nl is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Belindoshop.nl of zijn ondergeschikten.
5. Belindoshop.nl is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade jegens de consument, die al dan niet toerekenbaar is aan Belindoshop.nl ingevolge de totstandkoming van een bestelling en/of het gebruik van de geleverde goederen en/of diensten zou kunnen ontstaan, indien en voor zover deze goederen en/of diensten geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen.

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Belindoshop.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Belindoshop.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Belindoshop.nl worden daaronder begrepen.
3. Belindoshop.nl heeft ook het recht, in geval van overmacht, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk me te delen en zulks zonder dat Belindoshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Belindoshop.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Belindoshop.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 18 Bedenktijd
De bedenktijd is veertien dagen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt.Bestelt de consument verschillende producten tegelijk? Maar levert Belindoshop.nl deze niet tegelijkertijd? Dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.

Deze bedenktijd vervalt bij producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om hygiënische of gezondheidsredenen. Maar alleen als de consument de verzegeling verbreekt. Bijvoorbeeld bij ondergoed en badkleding.

Artikel 19 Wijziging en lokatie van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op de site, www.Belindoshop.nl.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de bestelling.

Artikel 20 Acceptatie Algemene Voorwaarden
1. Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand.

Artikel 21 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Belindoshop.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Belindoshop.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht
1. De bestelling van de consument bij Belindoshop.nl en deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden dienen te worden uitgelegd naar en uitgevoerd ingevolge van Nederlands recht.
2. Het VN Koopverdrag en Internationaal privaatrecht zijn niet van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2021 Belindoshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?